Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in juni 2021

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

  • In het verleden hebben we meegedacht over het veiliger maken van de kruising bij de Overtoom. Veel schoolgaande kinderen steken daar over. Het plan is inmiddels voor een groot deel uitgevoerd, maar we vinden als Dorpsteam de situatie momenteel onveilig. Zo is onder andere het zebrapad slecht zichtbaar zodat automobilisten niet stoppen en het eindigt het op een vreemde plek. Ook is het plan nog niet helemaal uitgevoerd en schijnt het inmiddels ook gewijzigd te zijn. We hebben de gemeente gevraagd om informatie hierover en overleg over de verdere invulling.
  • Zodra we als Dorpsteam hoorden dat er plannen waren om een Action-vestiging in Reeuwijk-Dorp te openen, hebben we contact gezocht met de gemeente om te kijken of er mogelijkheden waren om dit tegen te gaan. Dat bleek helaas niet het geval. We hebben nogmaals bij de gemeente onze zorgen geuit over de verwachte verkeerstoename in dit kwetsbare gebied en aangegeven dat we het reclame-bord wel erg ruig vinden zo midden in het dorp. We vragen ons daarbij af of het wel aan de eisen voldoet. De gemeente zal dit nagaan en indien nodig stappen ondernemen.
  • Het Dorpsteam heeft de gemeente gevraagd wat de status is van de W24-optie die de Brugwegbewoners graag gerealiseerd zien, maar die in ons gebied tot meer overlast gaat leiden. De gemeente heeft een convenant met Waddinxveen getekend om de problematiek in kaart te brengen en hiervoor gezamenlijk een oplossing te zoeken. Ook gemeente Gouda gaat hierin worden betrokken omdat het tevens effect heeft op de Bloemendaalseweg. We hebben de gemeente gevraagd om ook de omgeving van de Brugweg te betrekken bij het onderzoek naar de problematiek.
  • Het Dorpsteam heeft de gemeente gevraagd wat de stand van zaken is met betrekking tot St. Catharina. Het monumentale pand takelt verder af, wat we erg ongewenst vinden. De gemeente is met de ontwikkelaar in gesprek over de bestemming van St. Catharina, ook over de eventuele ontsluiting via St. Catharina naar het project “achter de boerderij”. Daarnaast loopt er een procedure “handhaving monument” bij de ODMH, wat in de fase “last onder dwangsom” is. Deze procedure loopt, maar is wel vaak langdurig.
  • Er wordt in ons gebied vaak te hard gereden, maar we hebben geen objectief inzicht in de problematiek. De gemeente heeft de mogelijkheid om snelheidsgegevens van bepaalde wegen op te vragen en zal die gegevens op verzoek van het Dorpsteam (in eerste instantie) voor de Dorpsweg, de Zijdeweg, Kaagjesland en de Reewal doorgeven.
  • Het Dorpsteam heeft de gemeente erop attent gemaakt dat onlangs, totaal onverwachts, de Kalverstraat is geasfalteerd. De aanwonenden wisten van niets en konden hun huis niet goed in of uit. Daarnaast leidde de deels onverharde weg maar naar één woning, dus de vraag is of dit niet erg verkwistend was. De gemeente gaf aan dat dit meegenomen is bij het regulier onderhoud, maar in dit geval misschien niet nodig was. Ze gaan kijken hoe dit in de toekomst beter kan.
  • Gezien allerlei milieu- en klimaatontwikkelingen, waarbij de CO2-uitstoot teruggedrongen moet worden, heeft het Dorpsteam de gemeente gevraagd hoe de gemeente omgaat met vergunningaanvragen voor uitbreiding van boerenbedrijven. Men is met allerlei organisaties bezig om hiervoor een visie voor de toekomst te ontwikkelen. Tot die tijd hanteert de gemeente de regels die hiervoor gelden. Er worden dan allerlei zaken getoetst. Zo wordt onder andere gekeken of uitbreiding economisch gezien wel echt nodig is.
  • Bij de Tempeldijk is over een groot deel van de weg herstelwerk uitgevoerd, terwijl die weg aan het einde van het jaar op de schop gaat. Het Dorpsteam heeft aan de gemeente gevraagd wat hiervoor de reden was, aangezien dit zonde van het geld lijkt. De gemeente gaf aan dat besloten is dit vanwege klachten uit de omgeving toch te gaan herstellen.
  • Tot verbazing van het Dorpsteam is onlangs, zonder dat we daar bericht van hadden gekregen, weer een deel vrij hoge beschoeiing bij de Kerkweg aangebracht. Volgens de gemeente is de hoogte afhankelijk van de hoogte van de Kerkweg na herinrichting. We hebben de gemeente gevraagd om ons mee te nemen in de communicatie en gevraagd wanneer we de beloofde eendentrappetjes kunnen verwachten. Daar krijgen we nog bericht van.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.