Herinrichting Korte Waarder bijgesteld

Herinrichting Korte Waarder – tweede inloopavond 30 november 2017

De WIN en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werken samen aan een zo goed mogelijk plan voor de herinrichting van de Korte Waarder. Daarbij luisteren we goed naar de aanwonenden en andere betrokkenen. Hun reacties hebben geleid tot aanpassing van de eerdere plannen. Hoe de nieuwe plannen er nu uitzien willen we graag tijdens een 2e inloopavond laten zien op donderdagavond 30 november a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in het Wierickehuis.
U kunt op deze avond op elk moment binnenlopen. De medewerkers van de gemeente en leden van de WIN geven u graag een toelichting op het ontwerp. Met wat geluk zijn dan ook de resultaten van het verkeersonderzoek bekend, dat begin november is gehouden. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Voor een kort overzicht van bijstellingen: Lees verder

Voortgang dorpsvisie

Zit er schot in de realisatie van de toekomstvisie voor Nieuwerbrug? Dat was de vraag tijdens de bewonersavond op 3 oktober 2017 in het Wierickehuis. De avond was georganiseerd door de gemeente en de WIN en was niet alleen bedoeld om te informeren, maar ook om te enthousiasmeren en te prikkelen.

Het werd voor alle partijen een geslaagde avond. Na een toelichting op het thema van de avond: “waar staan we – een jaar na indienen van de dorpsvisie?” – door wethouder Martien Kromwijk en Muriëlle Hermsen-Facon van de WIN, werden de diverse onderdelen op de agenda strak en met humor aan de zaal geserveerd door de gespreksleider, Pepijn van de Burgt. De ontwikkelingen voor o.a. verkeer, wonen, recreatie en toerisme en de natuurspeeltuin werden toegelicht en de bewoners lieten zich horen. Er was voldoende gelegenheid voor vragen, ideeën of een kritische noot. Door de Gemeente zijn concrete acties voor 2018 beloofd: de start van de bouw van een aantal woningbouwlocaties, de herinrichting van de Korte Waarder en de realisatie van de natuurspeeltuin. Twee sneltekenaars vertaalden de waardevolle inbreng op een humoristische wijze in een tekening. Deze prachtige tekening heeft nu een vaste plek gekregen in het Wierickehuis.
Lees verder

De Wijde Wiericke fase 2

Zoals aangekondigd op de Dorpsavond op 3 oktober hebben de gemeente en projectbureau Steenvlinder op 5 oktober een overeenkomst getekend ten behoeve van de uitgifte van vrije kavels voor fase 2 van De Wijde Wiericke. Het gaat om 28 kavels, zowel vrijstaand, halfvrijstaand als geschakeld. In het kader van de duurzaamheid zullen de kavels gasloos worden bebouwd. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de website van Steenvlinder; http://www.steenvlinder.nl/projecten/nieuwerbrug-wijde-wiericke/
Lees verder

Informatieavond over de ontwikkelingen in Nieuwerbrug

Op 3 oktober 2017 organiseren de WIN en de gemeente  weer en bewonersavond: “Dorpsvisie Nieuwerbrug aan den Rijn een jaar later: waar staan we?”
Eind vorig jaar is de dorpsvisie aan het gemeentebestuur gepresenteerd. Ook alle inwoners hebben een exemplaar van de dorpsvisie gekregen. De reacties waren zeer positief en de gemeente heeft  de visie omarmd. De WIN heeft erop aangedrongen om de waardering voor de dorpsvisie te vertalen naar financiële besluiten en concrete acties.

Nieuwerbruggers zien nog maar weinig resultaten op straat. Wat is er eigenlijk gebeurd de afgelopen maanden en wat kunnen de Nieuwerbruggers verwachten de komende jaren? Op 3 oktober krijgt u antwoord op deze vragen. De WIN en de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk praten u dan graag bij over de ontwikkelingen in het dorp. Lees verder

Veel belangstelling voor herinrichting Korte Waarder

Op donderdag 6 juli jl. hebben veel dorpsgenoten in het Wierickehuis de plannen voor de herinrichting van Korte Waarder bekeken. Dat getuigt van een grote betrokkenheid bij het project en daar zijn we blij mee. In samenwerking met de WIN presenteerde de gemeente de plannen op tekening. Deze werden toegelicht en door de aanwezigen druk besproken en becommentarieerd.
Er is voor de problemen op de Korte Waarder geen oplossing te bedenken die het iedereen naar de zin kan maken. Velen vinden dat in ieder geval maatregelen nodig zijn die de veiligheid verbeteren en de overlast van het vele (vracht)verkeer terugdringen. Sluip- en fileverkeer van en naar de rijksweg A12 moet zoveel mogelijk worden ontmoedigd.

Bij het maken van de plannen voor de herinrichting van Korte Waarder hebben we drie uitgangspunten benoemd: het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen, het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers en het zoveel mogelijk voorkomen van vrachtverkeer. Recente verkeerstellingen geven de noodzaak hiertoe klip en klaar aan. Daarbij valt op dat 90% van het verkeer op Korte Waarder geen bestemming heeft in Nieuwer­brug of directe omgeving. Wat we eigenlijk willen is de weg zodanig inrichten dat het een mooie weg is, maar ook een onaantrekkelijke weg voor sluip- en vrachtverkeer.

De WIN vindt dat problemen moeten worden opgelost in de omgeving waar deze ontstaan en daarin hebben we veel bijval gekregen. Natuurlijk zijn we benieuwd naar de effecten van de zuidelijke randweg (parallelweg A12) en blijven we bij de gemeente Woerden aandringen op aanleg van de westelijke randweg langs de wijk Molenvliet. De planning is dat de zuidelijke randweg in juni 2018 in gebruik kan worden genomen. De werkzaamheden aan de rotondes bij de op- en afritten bij Nieuwerbrug/Waarder worden in oktober van dit jaar uitgevoerd.

Vervolg
Tijdens de inloopavond hebben veel mensen de moeite genomen om de plannen goed te bekijken en hun visie daarop te geven. Daarbij hebben we waardevolle tips en opmerkingen gekregen, soms ook van zaken die we anders hadden ingeschat. Dank daarvoor. De opmerkingen die gemaakt zijn, zijn verzameld door de gemeente. De komende tijd gaan we aan de slag om alle goede ideeën en bezwaren tegen het licht te houden en waar mogelijk te verwerken in een tweede ontwerp. Het idee is om de 2.0 versie daarna wederom te presenteren aan belangstellenden. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Openbare straatverlichting
Tijdens de inloopavond kon men ook de plannen bekijken voor de vernieuwing en aanpassing van de openbare straatverlichting op de Weijpoort, de Graaf Florisweg en de Korte Waarder. De huidige armaturen worden vervangen door LED-verlichting (kleur: warmwit). Dit sluit, wat duurzaamheid en uitstraling betreft, mooi aan bij de doelstellingen die in de Dorpsvisie staan. Door gebruik te maken van LED-verlichting is er beter zicht en kan een besparing worden gerealiseerd van 50-75%. Ook voor de aanpassing van de verlichting buiten de bebouwde kom hebben diverse bezoekers zijn goede ideeën aangedragen. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het najaar 2017.


Contactpersoon gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Dolf Roodenburg, tel: (0172) 522 522, email: droodenburg@bodegraven-reeuwijk.nl.
Contactpersoon WIN: Jan van Rooijen, tel: (0348) 688840, email: janenastrid@casema.nl.

Follow up dorpsvisie Nieuwerbrug

Het kost wat lange besprekingen, maar er zit schot in de samenwerking met de gemeente. In ieder geval met de betrokken ambtenaren en de dorpswethouder als het gaat om de voorbereiding van een kansrijk vervolg op de presentatie van de dorpsvisie in de Raad. De eerste horde is genomen: in een Raadsinformatiebrief deelt het College van B&W mee: “Op 18 april j.l. hebben wij ingestemd met de gezamenlijke uitvoeringsagenda behorende bij de dorpsvisie Nieuwerbrug als inspanningsinzet. De gezamenlijke uitvoeringsagenda is een wensenlijst, welke is opgesteld door dorpsteam WIN in nauwe samenwerking met de gemeentelijke organisatie.”

Noteer vast dat er op woensdagavond 14 juni gelegenheid is om met de raad te praten over het onderhoudsplan Leefomgeving. Een overvolle tribune met Nieuwerbruggers maakt een sterke indruk – dat is eerder ook al vertoond. Het gaat immers wel over wat er in de komende 4 jaar in ons dorp gerealiseerd kan en zal worden! Lees verder

Nieuwe koopwoningen in Nieuwerbrug

(persbericht van de gemeente)

Op 8 februari 2017 sloten Aannemingsbedrijf Van Wengerden & Visser uit Zevenhoven en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een overeenkomst voor de realisatie van 18 koopwoningen in de nieuwe woonwijk De Wijde Wiericke. Hiermee krijgt De Wijde Wiericke het gewenste vervolg en Nieuwerbrug een nieuwe woonimplus.

Start verkoop dit voorjaar Aannemingsbedrijf Van Wengerden & Visser realiseert 18 woningen waaronder twee-onder-een-kapwoningen, rij- en hoekwoningen. In het voorjaar van 2017 start de verkoop, naar verwachting start de bouw na de zomervakantie. Lees verder

Leefomgeving II: de nabije toekomst = 2018

20170216_snelheidsmeterR

Op 16 februari 2017 werd de tweede bijeenkomst gehouden over het Onder­houds­plan Leefomgeving en Riolering van de gemeente voor de periode 2018-2022.

Op de eerste avond (14 oktober 2016) was gebleken dat het onderhoud en de staat van de wegen met 92% op de eerste plaats staat van de prioriteitenlijst van de bewoners van Nieuwerbrug, direct gevolgd door verkeersveiligheid met 87%. Deze keer moest de bijeenkomst in het Wierickehuis wedijveren met diverse andere evenementen elders in het dorp. De opkomst was dan ook beduidend lager dan bij de eerste keer. Maar degenen die aanwezig waren, deden volop aan de discussie mee. Lees verder

Dorpsvisie aangeboden aan Raad en College

20161130_203739Nieuwerbrug aan den Rijn overhandigt dorpsvisie aan de Gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders

De Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen. Deze visie is op 30 november door Murielle Hermsen-Facon (lid van de WIN) aan het gemeentebestuur gepresenteerd, toegelicht en officieel overhandigd. Betrokken Nieuwerbruggers wisten ook deze keer de weg naar het gemeentehuis te vinden, de publieke tribune zat meer dan vol. Waarom was de belangstelling zo groot? Lees verder

Kloppend hart en openbare ruimte

ScreenHunter_02 Jul. 15 22.58

Op 28 juni is een gesprek georganiseerd over het verlaten terrein van Francken. Belanghebbenden konden ‘met de benen op tafel’ naar elkaar luisteren en verkennen wat er eventueel mogelijk zou kunnen zijn. Van de bijeenkomst is een ‘beeldverslag’ verschenen: een combi­natie van het verslag en de presen­tatie “Nieuwerbrug verdient een kloppend hart” van de WIN bij die gelegenheid. Neem een kijkje en laat weten wat u ervan vindt.

Er zal de komende tijd nog meer te doen zijn over de openbare ruimte in Nieuwerbrug. De gemeente bereidt een ‘rondje langs de kernen’ voor. De WIN is erbij en houdt het voor u in de gaten.

Berichtenarchief

Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 33 andere abonnees