Veel belangstelling voor herinrichting Korte Waarder

Op donderdag 6 juli jl. hebben veel dorpsgenoten in het Wierickehuis de plannen voor de herinrichting van Korte Waarder bekeken. Dat getuigt van een grote betrokkenheid bij het project en daar zijn we blij mee. In samenwerking met de WIN presenteerde de gemeente de plannen op tekening. Deze werden toegelicht en door de aanwezigen druk besproken en becommentarieerd.
Er is voor de problemen op de Korte Waarder geen oplossing te bedenken die het iedereen naar de zin kan maken. Velen vinden dat in ieder geval maatregelen nodig zijn die de veiligheid verbeteren en de overlast van het vele (vracht)verkeer terugdringen. Sluip- en fileverkeer van en naar de rijksweg A12 moet zoveel mogelijk worden ontmoedigd.

Bij het maken van de plannen voor de herinrichting van Korte Waarder hebben we drie uitgangspunten benoemd: het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen, het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers en het zoveel mogelijk voorkomen van vrachtverkeer. Recente verkeerstellingen geven de noodzaak hiertoe klip en klaar aan. Daarbij valt op dat 90% van het verkeer op Korte Waarder geen bestemming heeft in Nieuwer­brug of directe omgeving. Wat we eigenlijk willen is de weg zodanig inrichten dat het een mooie weg is, maar ook een onaantrekkelijke weg voor sluip- en vrachtverkeer.

De WIN vindt dat problemen moeten worden opgelost in de omgeving waar deze ontstaan en daarin hebben we veel bijval gekregen. Natuurlijk zijn we benieuwd naar de effecten van de zuidelijke randweg (parallelweg A12) en blijven we bij de gemeente Woerden aandringen op aanleg van de westelijke randweg langs de wijk Molenvliet. De planning is dat de zuidelijke randweg in juni 2018 in gebruik kan worden genomen. De werkzaamheden aan de rotondes bij de op- en afritten bij Nieuwerbrug/Waarder worden in oktober van dit jaar uitgevoerd.

Vervolg
Tijdens de inloopavond hebben veel mensen de moeite genomen om de plannen goed te bekijken en hun visie daarop te geven. Daarbij hebben we waardevolle tips en opmerkingen gekregen, soms ook van zaken die we anders hadden ingeschat. Dank daarvoor. De opmerkingen die gemaakt zijn, zijn verzameld door de gemeente. De komende tijd gaan we aan de slag om alle goede ideeën en bezwaren tegen het licht te houden en waar mogelijk te verwerken in een tweede ontwerp. Het idee is om de 2.0 versie daarna wederom te presenteren aan belangstellenden. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Openbare straatverlichting
Tijdens de inloopavond kon men ook de plannen bekijken voor de vernieuwing en aanpassing van de openbare straatverlichting op de Weijpoort, de Graaf Florisweg en de Korte Waarder. De huidige armaturen worden vervangen door LED-verlichting (kleur: warmwit). Dit sluit, wat duurzaamheid en uitstraling betreft, mooi aan bij de doelstellingen die in de Dorpsvisie staan. Door gebruik te maken van LED-verlichting is er beter zicht en kan een besparing worden gerealiseerd van 50-75%. Ook voor de aanpassing van de verlichting buiten de bebouwde kom hebben diverse bezoekers zijn goede ideeën aangedragen. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het najaar 2017.


Contactpersoon gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Dolf Roodenburg, tel: (0172) 522 522, email: droodenburg@bodegraven-reeuwijk.nl.
Contactpersoon WIN: Jan van Rooijen, tel: (0348) 688840, email: janenastrid@casema.nl.

De Straatploeg komt weer langs

(bericht van de gemeente)

Net als vorig jaar is er een stratenmakersploeg beschikbaar om reparaties uit te voeren in Nieuwerbrug. Wat gaan zij doen?

Zij ontvangen graag een lijst met locaties en punten om te herstellen. Dit kan gaan om de scheve tegel en de kuilen op straat maar het kan ook het omleggen van een stoepje zijn of andere bestratingswerkzaamheden. Wat eerder al is gemeld bij het Meldpunt Woonomgeving wordt automatisch al meegenomen. Maar zijn er ook andere klachten of aandachtspunten waar zij wat mee zouden kunnen?

Geef deze uiterlijk 1 juni door via een reactie op dit bericht. De gemeente bekijkt dan of deze punten meegenomen kunnen worden.

Join the WINning Team!

Vrijdag 30 maart j.l. was er weer de jaarlijkse happening ‘Nieuwerbrug Draait Door’, deze keer in de vorm van een ‘Pubquiz’. Dat bleek ook voor Nieuwerbrug een bijzonder geslaagde formule: het was nokkie-vol en bijzonder gezellig. Meer dan 20 gelegenheidsteams hadden zich opgegeven om de Triviant-achtige vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Ook wij hadden ons ingeschreven: the WINning team. We hadden wel onze bedenkingen, stel dat we zouden winnen.  Lees verder

Follow up dorpsvisie Nieuwerbrug

Het kost wat lange besprekingen, maar er zit schot in de samenwerking met de gemeente. In ieder geval met de betrokken ambtenaren en de dorpswethouder als het gaat om de voorbereiding van een kansrijk vervolg op de presentatie van de dorpsvisie in de Raad. De eerste horde is genomen: in een Raadsinformatiebrief deelt het College van B&W mee: “Op 18 april j.l. hebben wij ingestemd met de gezamenlijke uitvoeringsagenda behorende bij de dorpsvisie Nieuwerbrug als inspanningsinzet. De gezamenlijke uitvoeringsagenda is een wensenlijst, welke is opgesteld door dorpsteam WIN in nauwe samenwerking met de gemeentelijke organisatie.”

Noteer vast dat er op woensdagavond 14 juni gelegenheid is om met de raad te praten over het onderhoudsplan Leefomgeving. Een overvolle tribune met Nieuwerbruggers maakt een sterke indruk – dat is eerder ook al vertoond. Het gaat immers wel over wat er in de komende 4 jaar in ons dorp gerealiseerd kan en zal worden! Lees verder

Nieuwe koopwoningen in Nieuwerbrug

(persbericht van de gemeente)

Op 8 februari 2017 sloten Aannemingsbedrijf Van Wengerden & Visser uit Zevenhoven en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een overeenkomst voor de realisatie van 18 koopwoningen in de nieuwe woonwijk De Wijde Wiericke. Hiermee krijgt De Wijde Wiericke het gewenste vervolg en Nieuwerbrug een nieuwe woonimplus.

Start verkoop dit voorjaar Aannemingsbedrijf Van Wengerden & Visser realiseert 18 woningen waaronder twee-onder-een-kapwoningen, rij- en hoekwoningen. In het voorjaar van 2017 start de verkoop, naar verwachting start de bouw na de zomervakantie. Lees verder

Leefomgeving II: de nabije toekomst = 2018

20170216_snelheidsmeterR

Op 16 februari 2017 werd de tweede bijeenkomst gehouden over het Onder­houds­plan Leefomgeving en Riolering van de gemeente voor de periode 2018-2022.

Op de eerste avond (14 oktober 2016) was gebleken dat het onderhoud en de staat van de wegen met 92% op de eerste plaats staat van de prioriteitenlijst van de bewoners van Nieuwerbrug, direct gevolgd door verkeersveiligheid met 87%. Deze keer moest de bijeenkomst in het Wierickehuis wedijveren met diverse andere evenementen elders in het dorp. De opkomst was dan ook beduidend lager dan bij de eerste keer. Maar degenen die aanwezig waren, deden volop aan de discussie mee. Lees verder

Dorpsvisie aangeboden aan Raad en College

20161130_203739Nieuwerbrug aan den Rijn overhandigt dorpsvisie aan de Gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders

De Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen. Deze visie is op 30 november door Murielle Hermsen-Facon (lid van de WIN) aan het gemeentebestuur gepresenteerd, toegelicht en officieel overhandigd. Betrokken Nieuwerbruggers wisten ook deze keer de weg naar het gemeentehuis te vinden, de publieke tribune zat meer dan vol. Waarom was de belangstelling zo groot? Lees verder

De laatste nieuwtjes van de WIN: successen en nieuwe zorgen

Eerst het vrolijke nieuws: Nieuwerbrug heeft een dorpsvisie zelf gemaakt en op 30 november onder veel belangstelling gepresenteerd en overhandigd aan de Gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders (zie het uitgebreide artikel hierboven of ga direct naar de visie zelf).

Er liggen eindelijk verkeersdrempels op het drempelloze gedeelte van de Weijpoort, en het gedeelte binnen de bebouwde kom wordt een 30 km zone. De gemeente heeft naar onze zorgen en ideeën geluisterd en heeft de aanwonenden geïnformeerd en bevraagd: zij zijn in meerderheid akkoord met de herinrichting van de Weijpoort. Want er komt meer bij kijken dan alleen een bord met 30 langs de weg plaatsen. Wij hadden graag gezien dat de asfalt deklaag volledig vervangen zou worden maar dit was plannings­technisch blijkbaar niet mogelijk. Langzaam maar zeker vooruit!

En als we het toch over herinrichting hebben: de straten die aansluiten op de nieuwe bestrating van de Weide Wiericke krijgen een facelift en worden in dezelfde stijl herbestraat. De stoepen worden daar gelijk bij meegenomen. Kijk, dat geeft toch een ander gezicht!

Maar niet alles gaat voor de WINd: wij vonden het nodig om een brief te sturen naar de gemeente Woerden over plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Barwoutswaarder, tegen de grens met Nieuwerbrug. De bedrijven die daar al gevestigd zijn willen al een hele tijd een betere ontsluiting. Ook voor Nieuwerbrug is dat belangrijk: het zou een hoop (zwaar) verkeer kunnen schelen. Dit punt wordt des te urgenter wanneer meer bedrijven zich in Barwoutswaarder vestigen. Is het niet vreemd dat concrete stappen voor bereikbaarheid van de bedrijven langs andere routes maar steeds niet worden gezet, terwijl we juist steeds meer een 30 km dorp zijn geworden? Het is vast een ingewikkelde zaak (twee gemeentes, twee provincies, diverse ondernemers), maar is dat een excuus? Klik hier voor de brief.

Vakantie??

kofferDe WIN is er wel een beetje aan toe na de drukte van de afgelopen tijd. De gemeente doet zijn best om beter te communiceren en dat is te merken: we hebben wat moeite om het allemaal bij te benen en moeten soms keuzes maken. Wat we heel belangrijk vonden en waarin we veel hebben geïnvesteerd was de kans om de Gemeenteraad een presentatie voor te houden over enkele Nieuwerbrugse pijnpunten. En dat heeft goed uitgepakt! Ook de avond in het Wierickehuis waarop raadsleden en bewoners elkaar hebben ontmoet en geïnformeerd heeft duidelijk zijn effect gehad. Bravo voor de deelnemers, de raadsleden en de mensen van de gemeente! En ja, nóg meer te doen dus, dat weer wel.
tekstje004

Lees verder

Whatsapp buurtpreventie

ScreenHunter_04 Jul. 16 00.28
In Nieuwerbrug nog niet aanwezig: willen we het niet of weten we er nog niet van?
Kijk hier: wabp.nl.

Berichtenarchief

Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 31 andere abonnees