Nieuws en activiteiten van het dorpsteam in januari 2020

Het Dorpsteam heeft diverse malen aangegeven dat er behoefte is aan meer woningen voor senioren en jongeren. Bij overleg met de gemeente bleek men hier ook van doordrongen te zijn, maar het is echter niet altijd mogelijk om dit bij alle projecten te realiseren. Ook het aantal van 9 geplande sociale huurwoningen in Reesvelt II bleek uiteindelijk helaas niet haalbaar. Er komen 4 sociale huurwoningen en men onderzoekt of het mogelijk is om daarnaast 5 goedkopere starterswoningen te bouwen. Met name jongeren geven aan behoefte te hebben aan dit soort woningen.

We hebben de gemeente vragen gesteld over de planning van het deel Vosplan van Reesvelt II en over de route van het bouwverkeer, ook voor de bouwplannen achter St. Catharina. We zijn daar niet gerust op en zijn bang dat die nu door Reesvelt I wordt gepland, wat gevaarlijke situaties op gaat leveren en wat de wegen daar niet ten goede zal komen.

Met betrekking tot de resterende punten van de Reewal heeft het Dorpsteam aangegeven dat de geplaatste bolreflectoren bij de wegversmallingen nauwelijks zichtbaar zijn en dus niet het gewenste effect hebben. Daarnaast constateren we dat met name bij de dorpsingang Reewal, automobilisten nog erg hard het dorp in rijden. Mogelijk dat een drempel net na het 30 km bord een mogelijkheid is om de snelheid omlaag te krijgen. De gemeente gaat dit bekijken. Ons verzoek om fietssuggestiestroken bij de uitwijkplaatsen door te trekken was afgewezen omdat het afwijkt van het standaard ontwerp wat binnen de gemeente wordt gehanteerd. Het Dorpsteam heeft dit vervolgens aangekaart bij de wethouder en zij gaat in overleg met de politie kijken of het in deze situatie wellicht toch mogelijk is.

Het Dorpsteam heeft bij de gemeente haar zorgen geuit over de bestemming van het klooster (eigendom van het bisdom). Wij hebben meerdere malen aangegeven dat er senioren- en starterswoningen nodig zijn in ons dorp. Er zijn echter nu plannen om er twee woongroepen van de organisatie Zorg-Los te vestigen.

Op 9 januari heeft het Dorpsteam een brief naar de gemeenteraad gestuurd met het verzoek snel een oplossing te zoeken voor de nieuwe aula van de begraafplaats in Tempel, waarvan de bouw al enige tijd is gestagneerd. Ten tijde van ons overleg met de gemeente waren er nog geen ontwikkelingen op dit gebied.

Er zijn grote vraagstukken die ook op de dorpen in onze gemeente afkomen. Bijvoorbeeld grote ontwikkelingen op het gebied van klimaat en landgebruik, vraag naar woningen en bedrijventerreinen, veranderingen in de jeugd- en ouderenzorg, de overstap op duurzame energie, het drukke verkeer, de zorg voor onze natuurgebieden en de invoering van de Omgevingswet. De gemeente is daarom bezig met het opstellen van een woonvisie. Enkele leden van het Dorpsteam gaan in februari naar een bijeenkomst van de gemeente om hiervoor input te leveren.

Zet het vast in uw agenda: 21 maart is de landelijke opschoondag en het Dorpsteam wil dan ook in haar werkgebied een schoonmaakactie organiseren.

Bij de inloopavond over de werkzaamheden met betrekking tot de Schinkeldijk kwam naar voren dat de aanwonenden alleen visuele snelheidsbeperkende maatregelen willen en geen drempels of versmallingen. In het voorjaar worden fietssuggestiestroken aangebracht.

Zijn er lokale issues met openbaar groenbeheer (b.v. een boom die dringend gesnoeid moet worden), meld het dan bij de gemeente. Gaat het om hele kleine dingen zoals onkruid in een bloembak die vlak bij uw tuin staat, dan kunt u overwegen om dat even mee te nemen als u het onkruid uit uw tuin verwijdert en er de tijd voor heeft.

Met enige regelmaat hangt het plastic afval te vroeg buiten. Dat ziet er niet fraai uit en de kans is groot dat afval op straat komt te liggen en in het milieu terecht komt. Raadpleeg de afvalkalender (www.afvalkalender.cyclusnv.nl) of download de cyclus afvalapp voor de juiste data en hang het plasticafval op z’n vroegst de avond vóór de ophaaldag op.

De jaarwisseling is wat ons betreft op sommige punten niet goed verlopen. Er is veel vernield en voor ons gevoel was er weinig politie, daarnaast kwam de veegwagen op oudejaarsdag wat we niet handig vonden. Van de gemeente ontvingen we hierover de volgende informatie: de veegwagens werden op 31 december en 1 januari ingezet, maar moesten de inzet verdelen over de dorpen. Vrij snel erna is er ook weer schoongemaakt. In elk dorp was er op oudejaarsdag (en de dagen ervoor) handhaving geweest. De BOA’s kwamen niet op oudejaarsdag maar wel in de dagen ervoor. De politie kwam ook op oudejaarsdag. Er reed iemand rondes om te kijken of er gevaarlijke situaties waren zoals bijvoorbeeld een stapel pallets of bouwterreinen die open waren etc. Er werden (o.a. op de motor) preventieve rondes gedaan door de politie. Zo ook in Reeuwijk-Dorp. De politie werd geacht op deze drukke dag(en) in elk dorp te zijn. Alleen door specifiek door te geven waar er overlast is op een bepaald moment, kan de politie in zulke situaties iets gerichter te werk gaan.

Geef een reactie