Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in december 2023

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

Dorpswinkel
Hoe mooi zou het zijn: een dorpswinkel voor de dagelijkse boodschappen, een fijne centrale ontmoetingsplaats en een PostNL punt in één. De meeste inwoners zien dat wel zitten. Maar die winkel komt er niet zo maar. De werkgroep Dorpswinkel loopt hiervoor al enige tijd het vuur uit de sloffen met onder andere een oliebollenactie in december en het oprichten van een coöperatie. Maar ook wij als inwoners zullen hier iets voor moeten doen!
Om de dorpswinkel van de grond te krijgen is het nodig dat zoveel mogelijk mensen lid worden van de dorpswinkelcoöperatie.
Wat houdt het in? Voor €75,00 per jaar stem je mee over het reilen en zeilen van de winkel. Je krijgt daarvoor ook een Op Dorp-tas als welkomstgeschenk en een kortingskaart voor korting op je boodschappen. Je loopt hiermee geen financieel risico, want mocht het onverhoopt niet lukken om de dorpswinkel op te zetten, dan krijg je je geld terug.
Interesse? Ga dan naar www.dorpswinkel-opdorp.nl/word-lid.

Bouwplannen
Op verzoek heeft het Dorpsteam via de gemeente updates van de actuele bouwplannen gekregen.

Centrumplan Reeuwijk- Dorp
Het college heeft ingestemd met de anterieure overeenkomst en de verdere uitwerking van het concept inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan is geoptimaliseerd ten opzichte van het plan dat is toegelicht op donderdagvond 5 oktober tijdens de jaarvergadering van het Dorpsteam. Aanpassingen zitten met name in de uitwerking van kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte, zoals groen, bomen, klimaatadaptieve maatregelen en de verbetering van de verkeersveiligheid. Dit concept inrichtingsplan dient als basis van de overeenkomst waarover met ontwikkelaar Renward overeenstemming is bereikt.
Om dit plan planologisch mogelijk te maken heeft de gemeente gekozen voor een gefaseerd omgevingsvergunningstraject. De aanvraag gefaseerde omgevingsvergunning bestaat uit 2 fases. Fase 1 gaat over de mogelijkheid van afwijken van het bestemmingsplan en fase 2 gaat over de omgevingsvergunning voor het bouwen. De omgevingsvergunning voor deelgebied 1 (Action-locatie) en deelgebied 3 (Kalverstraat-locatie) moet tegelijkertijd worden aangevraagd en uiteindelijk verleend. De eigenaar van deelgebied 2 (voormalige caravanstalling) doorloopt zijn eigen omgevingsvergunningstraject. Er kan pas gestart worden met de werkzaamheden als beide fases van het plan zijn goedgekeurd en de vergunning is verleend. Voor het einde van 2023 zijn de stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning fase 1 ingediend. Fase 1 heeft betrekking op het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan en is geen vergunning voor de bouw zelf.
Op dinsdagavond 30 januari organiseert de gemeente speciaal voor direct omwonenden een informatieavond. Tijdens deze avond geeft de gemeente een presentatie. Ze leggen uit hoe ze met de zorgen en aandachtspunten zoals o.a. de ontsluiting, parkeren, wandelpad, betaalbaarheid en type woningen en de zorgen over het voortbestaan van omliggende bedrijven, omgaan. Ze geven een toelichting op het geoptimaliseerde inrichtingsplan. Ze vertellen hoe het proces van een gefaseerde omgevingsvergunning eruit ziet en welke mogelijkheden er zijn om een reactie/zienswijze kenbaar te maken. Ook blikken ze stapsgewijs vooruit naar het vervolgproces. Na de presentatie is er ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Opheffen onderbemaling
Na de kerstvakantie wordt gestart met de werkzaamheden voor de 2e fase t.b.v. het opheffen van de onderbemaling in het gebied van de bouwlocatie “Achter de Boerderij”. Daarvoor staan verschillende werkzaamheden in de planning.
Ophogen tuinen Brede Schouw/Visschouw:
De aanbesteding voor de werkzaamheden t.b.v. het ophogen van de tuinen aan de Brede Schouw is afgerond. Naar verwachting wordt er vanaf week 3 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Na de kerstvakantie wordt persoonlijk contact met de bewoners opgenomen om de werkzaamheden en planning voor het ophogen van de tuin persoonlijk te bespreken.
Grondtransport:
Voordat de onderbemaling opgeheven kan worden is nog wat grond nodig om het achterliggende weiland verder te voorzien van een grondwal. Voor deze fase is veel minder grond nodig. Vanaf de tweede week in januari wordt gestart met het grondtransport en het grondwerk. De grond komt in gedeeltes vrij waardoor de transporten zoveel mogelijk gespreid kunnen worden over de eerste drie maanden van 2024. Het aannemersbedrijf transporteert de grond: circa 40 volle kiepwagens. Gemiddeld zal er op één dag per week worden gereden met ongeveer 4 á 5 vrachten. Hierbij houdt de aannemer rekening met de spitstijden én schoolgaande kinderen. Vanzelfsprekend houdt men zich hierbij aan de maximum snelheid. Na deze werkzaamheden (aanbrengen grondwal + werkzaamheden aan de tuinen) kan het water rondom de bestaande bebouwing geheel op polderpeil worden gebracht.

Achter de Boerderij
Het college heeft vorige week ingestemd met het ontwerpbestemmingplan Achter de Boerderij. Dat betekent dat het plan van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 zes weken ter inzage zal liggen. Vanuit het projectteam zijn alle direct omwonenden per brief geïnformeerd. Ook zal er op 17 januari 2024 een informatieavond worden georganiseerd. Het bestemmingsplan maakt de nieuwbouw mogelijk van 21 grondgebonden woningen en de transformatie van St. Catharina naar 1-6 woningen aan de Dorpsweg 7 in Reeuwijk-Dorp. Er wordt ten zuiden van Dorpsweg 7 een nieuw hofje met woningen gecreëerd, met een binnenterrein. Ten zuiden van de te realiseren woningen zal een natuurperceel worden gerealiseerd. De zuidelijke plangrens ligt ter hoogte van de Brede Schouw 4. De onderstaande afbeelding is als toekomstige situatie opgenomen in het bestemmingsplan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.