Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Aanpak verkeersproblematiek omgeving tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp roept vragen op

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

Onderstaande tekst is als ingezonden stuk opgestuurd naar het AD Groene Hart en de Kijk op Reeuwijk.

Inleiding
De gemeente Waddinxveen en Bodegraven Reeuwijk zijn begin dit jaar overeengekomen gezamenlijk een oplossing te zoeken voor de verkeersproblematiek in de omgeving tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp.
Vijf belangengroepen werden hierbij betrokken, waaronder dorpsteam Reeuwijk-Dorp Tempel en buitengebied. Royal HaskoningDHV (RHKDHV) voerde onderzoek uit naar de knelpunten in het gebied en heeft vervolgens mogelijke maatregelen beschreven. Men heeft vijf criteria geformuleerd waarmee de belangengroepen de maatregelen konden beoordelen op draagvlak.
Aan de hand daarvan wordt door RHKDHV een rapport geschreven waarin de informatie van de belangengroepen is verwerkt. Hier kan door de belangengroepen nog commentaar op worden gegeven en zijn er nog kleine wijzigingen mogelijk. Daarna gaat het rapport naar beide gemeenten die de informatie gaan gebruiken bij hun besluitvorming.

Vraagtekens bij de aanpak
We hebben als dorpsteam de nodige kanttekeningen bij de uitvoering van het project. Allereerst hebben we twijfels of één van de doelen, namelijk de verkeerssituatie objectief in beeld brengen, wel is gehaald.
We vinden daarnaast dat de focus erg op de directe omgeving van de Brugweg ligt en minder op de overige geconstateerde knelpunten. Hiermee gaat men voorbij aan de belangen van Reeuwijk Dorp, Tempel en omstreken. Aan de andere kant lijkt één van de gehanteerde criteria “bereikbaarheid gebied” weer alleen over de bereikbaarheid van Reeuwijk Dorp te gaan, terwijl dàt voor de inwoners geen issue is.
De maatregelen moeten afzonderlijk worden beoordeeld, maar hierdoor ontstaat vaak een “waterbedeffect”. Het probleem wat op één plek door een maatregel wordt opgelost, wordt daarmee verplaatst naar een ander deel van het gebied.
Het is tevens onduidelijk hoe de terugkoppeling ten aanzien van draagvlak en motivatie met betrekking tot de mogelijke maatregelen van de diverse belangengroepen wordt verwerkt. Welke afwegingen worden hierbij gemaakt en hoe wordt de inbreng van elke belangengroep gewogen?
Ook is het onduidelijk aan welke randvoorwaarden de informatie die aan de gemeentes wordt opgeleverd moet voldoen, om weloverwogen te kunnen besluiten.

Sluipverkeer
Inwoners van Reeuwijk-Dorp, Tempel en omstreken vinden dat de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars een aandachtpunt is. Op diverse wegen wordt te hard gereden en men vraagt om aandacht voor de intensiteit van het sluipverkeer.
Uit verkeerstellingen die RHKDHV heeft laten doen blijkt dat op die wegen de gemiddelde autosnelheid inderdaad hoger is dan toegestaan en er ook het nodige sluipverkeer is. Met name op de route Brugweg via Reeuwijk-Dorp naar de Nieuwdorperweg, Tempeldijk en de Oud Reeuwijkseweg. Wanneer de bereikbaarheid voor (vracht)verkeer wordt vereenvoudigd, veroorzaakt dat een structurele aanzuigende werking van het sluipverkeer in het gebied van Reeuwijk-Dorp, Tempel en omstreken, een ongewenste situatie.

Kwetsbare natuur
Diverse maatregelen gaan uit van de aanleg van nieuwe wegen. Maar grote delen van dit gebied hebben een bijzonders status. Naast weidevogelkerngebied, worden in het bestemmingsplan en op provinciaal niveau in het Streekplan veel van deze gebieden aangegeven als gebieden “met waarden”. Een kwetsbaar gebied waar de natuur en landschapswaarden moeten worden gewaarborgd.

Oplossing
In de loop van de tijd is het verkeer toegenomen door uitbreiding van woningbouw en van groei van bedrijven. Het zoeken naar een goede oplossing voor de knelpunten in dit landelijk gebied met (vanwege de ondergrond) kwetsbare en smalle wegen is lastig. Je kunt niet eindeloos wegen toevoegen of verbreden en de steeds schaarser wordende natuur opofferen. Als dorpsteam willen we graag een oplossing waarbij aandacht is voor alle knelpunten in het gebied, waarbij problemen niet worden verplaatst en kwetsbare natuur wordt behouden.

Een maatregel die een positief effect op ons gebied kan hebben is de inzet op de Bodegravenboog. Die heeft wat ons betreft dan ook een hoge prioriteit. Naast de verbreding van de A12 zal hierdoor de doorstroming rondom het gebied van de A12, N11 en N207, worden bevorderd en het sluipverkeer worden verminderd. Het doortrekken van de parallelstructuur langs de A12 is volgens het dorpsteam niet wenselijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.