Openbare (live!) bijeenkomst 2021

Dorpsvisie gereed en nu?
Half juli heeft het Dorpsteam de dorpsvisie 2020 – 2030 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente gebruikt de dorpsvisies van de dorp- en wijkteams als bouwstenen bij het maken van een gemeentelijke toekomstvisie. Zaken uit de dorpsvisies worden daarin niet altijd één op één overgenomen. De gemeente heeft namelijk soms andere belangen en heeft te maken met wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de provincie.
In onze dorpsvisie hebben we als inwoners enkele doelen gesteld, maar hoe zorgen we ervoor dat die doelen worden gehaald? Gaan we achterover leunen, afwachten en hopen dat het gemeentelijk beleid er uiteindelijk in resulteert dat onze doelen worden gehaald? Of gaan we er actief met z’n allen voor zorgen dat we onze doelen halen en zo ja, hoe?

Openbare vergadering donderdagavond 7 oktober
Als Dorpsteam zijn we van mening dat we meer kans maken om de doelen te halen als we er met z’n allen zelf actief mee aan de slag gaan. Daarom staat onze jaarlijkse openbare vergadering op donderdagavond 7 oktober in het teken van het thema “hoe verwezenlijken we de doelen van de dorpsvisie”.

Insteek van de avond
De openbare vergadering begint met enkele presentaties. Daarna volgt het actieve deel van de avond.
De dorpsvisie bestaat uit zes thema’s: wonen, winkel, verkeer, groene omgeving, duurzaamheid en samenleven. Voor die thema’s zijn doelen geformuleerd aan de hand van input van de inwoners. Het doel van de openbare vergadering op 7 oktober is om te kijken of we per thema een werkgroep kunnen samenstellen. Daarnaast gaan we onderzoeken wat de werkgroepen nodig hebben om de gestelde doelen te kunnen bereiken zodat ze er na 7 oktober mee aan de slag kunnen gaan.
Het Dorpsteam zal gaan fungeren als “spin in het web”. Ze onderhoudt contact met de werkgroepen, kan fungeren als klankbord, knoopt werkgroepen aan elkaar als blijkt dat er overlap is bij bepaalde onderwerpen en kan als tussenpersoon fungeren voor contact met de gemeente.

Wat betekent dat voor u?
U kunt vóór de openbare vergadering al uw gedachten laten gaan of er een thema bij zit waar uw affiniteit naar uitgaat en of u eventueel deel zou willen nemen aan een werkgroep. Wilt u dat niet, dan ben u uiteraard nog steeds van harte welkom op 7 oktober om mee te denken en mee te discussiëren.

Aanmelden voor de avond
Wilt u erbij zijn op donderdagavond 7 oktober? Meld u dan uiterlijk 7 oktober hier aan.

N.a.v. de persconferentie d.d. 14-9 jl. zullen we genoodzaakt zijn te checken op coronatoegangsbewijzen (QR-codes) + ID-bewijzen.