Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in maart 2024

Ibolya Spierdijk Dorpsteam

Brugwegproblematiek
We hebben tijdens de vergadering van het Dorpsteam met de gemeente nogmaals onze zorgen geuit. Er is afgesproken dat we in samenwerking met het Reesveld2comité, VORT en bewoners van de Reewal een rapport met aanvullende informatie voor de stuurgroep (wethouders en ambtenaren van beide gemeentes) aan onze wijkwethouder sturen. Hij zal de stuurgroep eerder bijeen roepen zodat ze deze informatie tot zich kunnen nemen voordat er verdere processtappen worden genomen. In juni is er een presentatie voor de gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen over het resultaat van de onlangs gehouden verkeerstellingen. Tevens wordt er aan de drie opties nog een vierde, een nul-variant (wat zijn de effecten als we niets doen of iets kleins), toegevoegd. Daarna gaat men beslissen hoe men verder gaat met besluitvorming en financiering.

Gevaarlijke situaties Tempeldijk
Het Dorpsteam heeft bij de gemeente aangegeven dat door de niet afgeronde werkzaamheden op de Tempeldijk het wegdek op sommige plaatsen heel slecht is. Er heeft zich al een aantal gevaarlijke situaties voorgedaan. De gemeente heeft geantwoord dat het asfalt van de Tempeldijk mislukt lijkt te zijn. Momenteel wordt het onderzocht in een laboratorium om na te gaan of het aan de kwaliteit voldoet. De verwachting van de gemeente is dat het asfalt (gedeeltelijk) hersteld zal moeten worden door de aannemer. In verband met het broedseizoen en het naastgelegen weidevogelgebied kan dat pas in juni gebeuren. De gemeente zal erop toezien dat de aannemer losliggend grind beter verwijdert.

Mandeligheid
Het Dorpsteam heeft tijdens de vergadering met de gemeente nogmaals aangegeven problemen te verwachten bij het toepassen van mandeligheid bij bouwplannen. Ook zijn er voorbeelden aangedragen waarbij dit verkeerd heeft uitgepakt. We hebben de gemeente gevraagd om, als men dit toch gaat toepassen, op zijn minst te zorgen voor beleid op dit gebied.

Nieuwdorperweg
De Nieuwdorperweg wordt in de loop van dit najaar verder opgeknapt. Op plekken waar de weg hard zakt zal 1 – 1,5 meter asfalt worden afgegraven en worden opgevuld met schuimglas (zeer licht materiaal wat ook bij de Kerkweg is gebruikt). Tijdens deze werkzaamheden zal het nodig zijn om de weg voor doorgaand verkeer één of meerdere dagen af te sluiten. Dit zal vooraf afgestemd worden met bedrijven die hier mogelijk hinder van kunnen ondervinden.