Verslag vergadering 24 augustus 2016

 

Verslag vergadering 24 augustus 2016

Aanwezig: Addy Vos, Gerda Nederhoff, Dirk IJsselstijn, René Stoppelenburg, Sandra van Grieken, John Koppers
Wijkteam Oost: Marjan van Walraven en Johan Buurman
Afwezig: Hans Korpershoek
Kernteam: Thea Westland
Wethouder Laura Leijendekkers
Gasten: De heer Theo Baars en Walter Baars, Mirjam van Veen en Bas van Immerzeel van SAM
1.Opening
Addy opent de vergadering met een welkom aan de leden en aan onze gasten.
De gasten stellen zich voor. Theo Baars was al eerder als gast aanwezig en zijn zoon wilde ook eens een vergadering meemaken en misschien lid worden van het Wijkteam.
Bas van Immerzeel, Sociaal Makelaar & Vrijwilligerscentrale en Mirjam van veen is Directeur SAM
Zij komen later in de vergadering aan het woord.

2. Mededelingen
Hans Korpershoek heeft zich afgemeld in verband met zijn werk.

3.Ingekomen stukken
-Verzoek van de gemeenteraad om zo snel mogelijk het verslag te leveren. Thea vermeld dat dit niet perse hoeft dat dit ook op de website geplaatst kan worden zodat ze zelf kunnen kijken.
Het kernteam geeft het door aan de gemeenteraad wanneer deze erop staat.
-Mail gemeente over RTV Bodegraven, reacties hierop doorgemaild aan Thea. Hierop kregen wij reactie van Ard Koopman dat ze het intern gaan bespreken en komen terug voor een toelichting.
-Mail van Bas van Immerzeel over het bewonersplatform. Als vrijwilliger kun je meedoen aan de vrijwilligersmarkt op 1 oktober in het Evertshuis waarin vraag en aanbod in vrijwilligers om te kunnen matchen. Meneer Baars geeft aan wanneer je nieuwe leden wilt hebben dat je hier dan juist aan mee zou moeten doen. Rene ziet meer in de actie van 3 oktober. Hier komen we later in de vergadering op terug.
– mail van Thea stand van zaken openstaande vragen en actiepunten. Een veelvoorkomende vraag is om bij het aanleggen van het nieuwe verlichtingsnet ook gelijk glasvezelkabels neer te leggen. Dit wordt ook neergelegd bij het vervolg gesprek met Pieter Both.
– mail van de vrijwilligers van het Kennedybos om bij de overhandiging van het adoptieplan aanwezig te zijn. Addy en Sandra zijn hierbij geweest. Vanuit de vergadering wordt mede gedeeld dat de gemeente op dit moment met groot materieel aan het werk is. Kleine discussie of dit niet anders kan. Conclusie: Waarschijnlijk niet.
-Raadsinformatiebrief ontvangen over de website van de gemeente. Wij vinden de website niet duidelijk. Het is zoeken naar wat je nodig hebt. Omdat Laura de website in haar portefeuille heeft vertelt zij waarom de website er nu zo uit ziet. Veel mensen googlen en geven niet het volledige URL adres in. Dan komen zij meteen op de juiste pagina terecht.
Marjan vraagt om de gemeentewebsite te koppelen aan de website van het wijkteam. Dit is niet mogelijk.
-bij het meldpunt waren veel klachten over wateroverlast tijdens de enorme buien die gevallen zijn. Bij extreme regen is dit niet te voorkomen.

4.Verslag vorige vergadering
Gerda merkt op dat ze had gezegd dat het contract met Blooms al rond was maar dit blijkt geen contract te zijn maar een intentieovereenkomst.

5.Update van Mirjam van Veen van SAM
Mirjam vertelt over de vorderingen van het Huis van Alles en over de vorderingen van SAM.
Een gedeelte van het huidige pand moet word aangepast in verband met klimaatbeheersing
Er komt een aparte ingang voor de winkel van Blooms. De planning is dat de winkel in januari 2017 open gaat.
Verder moet de keuken enz. worden aangepast. De bouwtekeningen liggen bij B&W voor goedkeuring.
Na goedkeuring kan het bestek het aanbestedingstraject in.
Men wil duurzaam verbouwen, misschien zelfs met zonnepanelen op het dak.

In het pand komt buiten de bibliotheek, een koffiecorner, werkplekken voor ZZP-ers, vergaderruimte voor derden enz. enz. Afgelopen juli en augustus zijn er inloopmiddagen geweest en deze zijn goed bezocht. In september starten een aantal cursussen/workshops. Verder is het Repair-cafe gestart (veel inloop).
Ondanks dat de officiële opening gepland staat rond de kerstvakantie, gaan de activiteiten gewoon beginnen.
De programmaraad besluit welke aanvragen er wordt gehonoreerd.
Kijk eens op www.leeftsamen.nl

Bas van Immerzeel deelde mede dat hij vanaf januari 2016 ambulant coördinator is in het jongerenwerk. Hij heeft contact met de Zon en Loose End.
De hangjongeren in Reeuwijk- Brug willen graag een JOP (jongere ontmoetingsplaats).
In het verleden was er al overleg geweest met Loose End en de bedrijven rondom Loose End. Helaas is het daarbij gebleven.
Bas gaat dit traject weer starten, waarbij de bewoners ook zullen worden benaderd. De voorzitter heeft nog stukken uit eerder overleg en zal deze aan Bas geven. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt over onderhoud en wat de jeugd zelf moet doen. Bij een volgende groep moeten de afspraken opnieuw worden doorgenomen.
Op de vraag of hij activiteiten gaat organiseren deelde hij mede dat hij daarvoor niet genoeg uren heeft.
Mirjam deelde mede dat er drie sociaal makelaars zijn. Zij maken contact met bewoners die vragen hebben en leggen dan contact met organisatie die deze vragen kunnen oplossen.
Sociale werkers zijn: Bas Immerzeel, Jolande van den Berg en Lidewij van Roon

Subsidie afspraken welke zijn gemaakt voor 2016 blijven met bijstelling geldig voor 2017
Loos End is een stichting en men dient zelf een subsidie aanvraag in te dienen.
Verder is er de SAM academie, waarvan alle vrijwilligersorganisaties gebruik van kunnen maken: bijvoorbeeld cursus fondsenwerving. Aanvraag indienen bij Bas.

Marleen van Leeuwen van vluchtelingen werk wil op 1 september gaan starten met een cursus taalvaardigheid. Hiervoor zoekt ze nog vrijwilligers. Tevens is ze nog op zoek naar buddy’s die de vluchtelingen kunnen begeleiden in het integratie traject.

Verder deelt ze mede dat Marlies Schlingmann van Zorgpartners en Rianne Hoogeveen- Evershuis een andere baan hebben.

Voor de ouderendag van 7 oktober 2016 zijn leuke aanvragen binnen. De gemeente gaat proberen ze te honoreren.
Voor mantelzorgers die bestaat de mogelijkheid om tegen klein tarief hulp bij huishoudelijk werk kunnen aanvragen. Men dient zich dan wel te registreren bij SAM als mantelzorger.
Extra aandacht voor de jonge mantelzorgers. (Ziek ouders/veel thuis doen) die, na overleg met de betrokken mantelzorger, melden bij de makelaars.

6.Beheer Beleid Openbare Ruimte

Gemeente wil bewoners betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Er is 5 juli een informatieavond georganiseerd waarin dit plan werd gepresenteerd. Gemeente wilde eerst dat de wijkteams West, Oost en Sluipwijk weren samen gevoegd. West heeft hier tegen geprotesteerd. Reeuwijk-Brug West is totaal anders dan Oost of Sluipwijk. West wil hierin de regie houden. In samenwerking met de gemeente.
De gemeente werkt hier in ook samen met het bureau Cyber.
Op 19 september wordt er nog een avond georganiseerd voor alle wijkteams waarin de gemeente met de teams een soort generale repetitie gaat houden voor deze bijeenkomsten.
Er wordt voor West een avond georganiseerd op 3 oktober 2016 voor de inwoners van Reeuwijk-Brug West.
Hierin kunnen zij vertellen aan de gemeente/raadsleden hoe zij in de toekomst de wijk zien. Wat willen zij veranderen, wat moet er gebeuren om de wijk een goed aanzien te geven.

Het vertrouwen van de burger in de gemeente is weg omdat er in het verleden zoveel dingen zijn beloofd maar niet waargemaakt.
Dirk heeft de ervaring met de gemeente dat er dingen beloofd worden maar niet nagekomen worden.
Oost heeft aangegeven hier zich niet veel voor in te willen zetten.
Laura zegt dat het college het anders wil doen. Niet meer van binnen naar buiten maar van buiten naar binnen. Niet alles in het gemeentehuis bedenken maar in samenwerking met de burgers en ook echt luisteren naar de burgers. Deze verandering van werken kost heel veel tijd en heel veel moeite om ook de ambtenaren op een andere manier te laten werken.
Deze bijeenkomst is een gouden kans voor de gemeente om daadwerkelijk te doen wat er beloofd wordt.

Er zijn dus twee dingen gaande. Groot onderhoud van de wijk in de komende tien jaar waar de informatie avond voor bewoners waarin zij inbreng hebben over hoe zij de wijk in de toekomst zien wordt georganiseerd en het uitvoeringsplan waarin de wijk opgehoogd/ opgeknapt/ hersteld gaat worden.
Onder andere de openbare verlichting waar alle inwoners een brief over hebben gehad en dat in het najaar gerealiseerd gaat worden. Het netwerk van de openbare verlichting komt in beheer van de gemeente zelf.
Er wordt een vervolgafspraak gemaakt met Pieter Both om verder te praten over het uitvoeringsplan.
De heer Baars vraagt of er door het wijkteam wordt gecommuniceerd naar de bewoners toe.
Bijvoorbeeld het groen behoud.
Volgens Dirk is het plan groenonderhoud al klaar en blijft er in de Van Goghstraat geen groen over blijft.
Afspraak is dat er op dit moment geen groen opgeofferd gaat worden.

7.Openbare Verlichting
Zie ingekomen stukken mail van Thea stand van zaken openstaande vragen en actiepunten

8. Verkeersveiligaudit en advies
Op 13 juni 2016 was er een schouw over de rondweg. De rapportage komt volgende week.
Op 9 augustus 2016 was er een evaluatie van de Zoutmansweg en Raadhuisweg.
Voorstellen om kentekenregistratie en telling uit te voeren worden overgenomen. Er zijn wel verschillende uitkomsten mogelijk. Verder misschien een peiling houden onder de bewoners.

9.Rondvraag
-Laura vertelt over de motie die is aangenomen door de gemeenteraad.
Hierin verzoekt de Raad aan het college om in elke kern minstens 1 pijnpunt op te halen waarvan wordt afgesproken dat dit wordt opgelost.
Dit pijnpunt zou begin 2017 direct starten.
Dit betekent dat we een pijnpunt moeten vinden waarvan wij willen dat dit direct wordt opgelost. Bijvoorbeeld het uiterlijk van het plein bij de Coop.
-Walter Baars vindt dat de gemeente de buitenruimtes slecht aanpakken. Hij houdt zelf de straat voor zijn huis schoon.
Antwoord Laura: zij hoopt dat alle bewoners dit gaan doen!!
-René is benaderd door bewoners met voorstel om gelijk met de nieuwe kabels ten aanzien van de lichtmasten ook glasvezel aan te leggen. Dit wordt meegenomen in het overleg met Pieter Both.
-verder kwam het probleem naar voren van de losliggende zakken met plastic. Cyclus is bezig te inventariseren waar de kroonringen geplaatst moeten gaan worden.
-mail van de heer T. Vergeer i.v.m. de begroeiing Lucassenlaantje door sturen naar het meldpunt van de gemeente.
-Verder deelt Thea mede dat het bermbeheerplan van 13 juli 2016 gereed is en dat wij daar nog op kunnen reageren.
Dit zou Addy nog doen.
Volgende vergadering 24 oktober 2016 aanvang 20.00 uur
Locatie nog nader te bepalen ivm verbouwing Huis van Alles

Actiepuntenlijst 2016
Actiepunt Activiteit Wie
1 bijeenkomst 3 oktober Organiseren van de bijeenkomst op 3 oktober Addy, René, Sandra, Dirk, Gerda, Eke
2 brief schrijven voor motie 4 Motie 4 is een pijnpunt noemen die het college gaat oppakken en waarmaken Sandra
3brief schrijven voor nieuwe leden Brief uitnodiging voor een gesprek om uit te leggen wat het Wijkteam inhoud Sandra, Addy en Rene?