Verslag van de vergadering 12 oktober 2020

Verslag van Aanwezig
Dorpsteam Reeuwijk-Brug Eke Vos-Heikens (Interim voorzitter); Sandra van Grieken; Theo Lamers; Alexander Knibbelaar; Gerda Nederhoff; Gerke Mulder; Jaco van der Quast; Johan Buurman; Nathalie Peppink (gem. B-R); Roel Lok (gem. B-R); Inge Nieuwenhuizen (wethouder)
Notulist Afwezig
Jaco van der Quast Jeroen Struijs; Walter Baars.
Datum Ons kenmerk
15 oktober 2020 Verslag d.d. 12-10-2020, versie 0.2

Verslag

Opening

Na enkele problemen met het opstarten van het digitale overleg via MS Teams opent Eke de vergadering en heet iedereen welkom. Gerda en Gerke hebben geen microfoon op hun pc en delen hun inbreng via berichten aan Sandra.

Ingekomen stukken/mail:

Er zijn geen ingekomen stukken behoudens een aantal berichten van Barbara Wortman over de herinrichting van de Raadhuisweg.

Verslag d.d. 31 augustus 2020

Eke laat weten de door haar toegezegde aantekeningen voor het Sociaal Team en JOP nog niet te hebben gemaakt. Verder zijn er geen opmerkingen, met dank aan Eke voor de verslaglegging.

Evaluatie gesprek dorpsteam met de burgemeester

In navolging van het gesprek op 28 september jl. betreffende de grote ontevredenheid van het dorpsteam over de samenwerking met de gemeente is een brief gestuurd aan burgemeester Van der Kamp.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen geeft haar samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens het gesprek met de burgemeester op de 28enaar voren zijn gekomen:

 • Het gevoel van verlies dat heel normaal is na een fusie;
 • Geen duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente voor beheer en onderhoud zaken;
 • Geen duidelijk aanspreekpunt bij gemeente over de ontwikkeling van een Dorpsvisie;
 • Ontbreken van een vertegenwoordiger vanuit de gemeente in het dorpsteam aangaande de sociale veiligheid.

Eke laat weten dat de kern van het probleem zoals dit door het dorpsteam wordt ervaren is “het niet vooraf / tijdig geïnformeerd worden door de gemeente”. Het wijkteam wil niet meer voor onaangename verassingen worden gesteld als gevolg van communicatiefouten door de gemeente.

Inge laat weten dat Roel Lok aanschuift bij dit dorpsteam overleg voor een nadere toelichting namens de gemeente over de stand van zaken met betrekking tot het beheer en onderhoud in Reeuwijk-Brug. Erkend wordt dat in de afgelopen periode de communicatie met het dorpsteam niet goed is verlopen. De bevindingen van Roel en René uit een gezamenlijke, uitgebreide inventarisatieronde waren door Roel netjes uitgewerkt in een e-mail en uitgezet onder collega’s die de afhandeling moeten doen. Wegens zijn langdurig ziekteverlof is hij aan de controle daarvan niet toegekomen. Roel geeft daarom nu aan het dorpsteam een toelichting op de actuele stand van zaken aan de hand van zijn e-mail. Belangrijkste bevindingen zijn:

 • de communicatie van de gemeente over de herinrichting was teveel gericht op de harde infrastructuur en te weinig op het groen;
 • het contract met de groenaannemer moet worden aangescherpt (o.a. een hogere onderhoudsfrequentie, en in de toekomst meer groenbeeld gericht onderhoud);
 • de actuele planning van de aannemer van het herinrichtingsproject wordt nu frequenter gedeeld met de afdeling beheer en onderhoud voor optimaler groenbeheer;
 • adoptie van groen door omwonenden wordt gestimuleerd, het wijkteam kan wellicht helpen bij de communicatie hierover;
 • er komt een nieuw integraal beplantingsplan voor Reeuwijk-Brug.

Afgesproken wordt dat Roel Lok voorlopig hét aanspreekpunt wordt voor het wijkteam aangaande beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Reeuwijk-Brug. Er zal periodieke afstemming met hem plaatsvinden buiten het reguliere dorpsteam overleg. Sandra zal hiertoe een eerstvolgende vergadering plannen met Roel. Eke zal bij René polsen of hij Sandra wil blijven bijstaan met zijn adviezen.

Ten aanzien van de samenwerking met de gemeente over de Dorpsvisie heeft Alexander een brief gestuurd aan Niek Bouwman. Hierop heeft Alexander nog geen reactie ontvangen. Alexander kan zich echter voorstellen dat de brief eerst vraagt om een nadere toelichting van zijn kant.

Inge laat weten dat in het kader van een betere informatievoorziening over de sociale veiligheid in Reeuwijk-Brug de wijkagent zal worden uitgenodigd voor de eerstkomende Dorpsteam vergadering van 14 december a.s. Hiervoor zal voldoende ruimte worden vrijgemaakt in de agenda. Tijdens deze eerste kennismaking zal worden gekeken met welke frequentie de wijkagent het beste kan aanschuiven bij de dorpsteam vergaderingen. Ook de burgemeester zal 14 december aanschuiven.

Sandra maakt van de gelegenheid gebruik Roel te vragen hoe het staat met de beloofde plastic perscontainer in Centrum West. Een dergelijke container staat al in Oost. Roel verwijst Sandra voor de beantwoording van deze vraag door naar de hiervoor verantwoordelijke medewerker, Martijn Haasbeek.

Verder wordt de vraag gesteld of de Van Heuven Goedhartstraat net over het bruggetje richting Centrum West weer voorrang kan krijgen op de Jan van Hoofstraat. als gevolg van de versmalling in de brug is van rechts voorrang geven lastig, omdat de auto uit de Jn van Hoofstraat niet kan passeren op de brug en dus vóór de brug in de Van Heuven Goedhartstraat al moet worden gewacht. Onduidelijk is dan of met voorrang krijgt uit de Van Hoofstraat. Volgens het dorpsteam is dit verkeerstechnisch een onveilige situatie. Inge brengt deze bevinding over aan de verantwoordelijke afdeling/medewerker van de gemeente.

Voortgang herinrichtingsprojecten

Inge geeft een uiteenzetting van de actuele stand van zaken.

Belangrijkste project betreft de herinrichting van de Raadhuisweg. De ambitie is om met deze herinrichting het dorpse karakter van Reeuwijk-Brug te versterken. Er wordt gewerkt aan de afronding van het definitief ontwerp. Hiervoor zijn diverse bewonersavonden georganiseerd. De belangrijkste bevindingen volgens Inge zijn:

 • zorgen bij bewoners over de grootte en locatie van de waterplekken (voldoende doorvaart breedte en voorkomen overlast hangjongeren);
 • zorgen bij bewoners over de snelheid van het gemotoriseerd verkeer op een lange rechte weg die zou uitnodigen tot hard rijden;
 • de eerder frequent geventileerde zorgen om het zogenaamde Pad van Alles (fietsen versus wandelen) lijken te zijn afgenomen.

Het dorpsteam herkent deze zorgen van bewoners uit eigen informatiebronnen. Daar komen nog bij de zorgen van bewoners over onvoldoende parkeerplekken en het opheffen van verkeerslichten. Het dorpsteam onderschrijft het belang van een positief advies van de politie over de toekomstige verkeersveiligheid. Belangrijk aandachtspunt blijft de veiligheid van de kruisingen bij de bruggen over de Breevaart. Johan vraagt of bij de herinrichting wel voldoende professioneel is gekeken naar de verkeerstechnische functie van de Raadhuisweg. Volgens hem kun je deze geen erfontsluitingsweg noemen. Ook is de vraag of de weg qua capaciteit wel voldoende toekomst bestendig is. Opgemerkt wordt dat projectleider Barbara Wortman beschikt over metingen van de verkeerintensiteit. Deze zullen worden verstrekt aan het Dorpsteam. Alle verkeerstechnische op- en aanmerkingen vanuit het dorpsteam op het ontwerp zullen per mail naar wethouder Nieuwenhuizen worden gestuurd. Barbara Wortman blijft tot eind dit jaar als projectleider Raadhuisweg/Zoutmansweg beschikbaar als aanspreekpunt voor vragen van het dorpsteam

De verwachting is dat het definitieve ontwerp begin november door het College kan worden goedgekeurd waarna gestart kan worden met de aanbesteding. De uitvoering van de herinrichting zal dan naar verwachting in april 2021 van start gaan. Voorbehoud bij deze planning is de financiering door de Provincie die nog positief moet worden bevestigd aan de gemeente.

Een kleiner maar niet onbelangrijk herinrichtingsproject betreft De Notaris D’aumerielaan. Hiervoor heeft volgens Inge al een eerste voorlichtingsavond plaatsgevonden in dezelfde vorm als bij het Treebord. Uitvoering van deze herinrichting kan pas starten na de realisatie van het nieuwbouwplan Elfhoeven. De datum van de bewonersavond is overigens niet vooraf gedeeld met het dorpsteam. Dit leidt tot het idee om een lijst bij te gaan houden van voorbeelden van niet (tijdig) communiceren door de gemeente aan het dorpsteam.

Vanuit het dorpsteam wordt opgemerkt dat er slechte ervaringen zijn met de opvolging van schriftelijke klachten door bewoners via de internetsite van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ingediende klachten blijven door dit zogenaamde Meldpunt Openbare Ruimte vaak onbeantwoord. De regie binnen de gemeentelijke organisatie bij de afhandeling van ontvangen klachten via dit digitale loket lijkt te ontbreken. Inge laat weten dit aan de orde te zullen stellen in de eerstvolgende Collegevergadering.

Voortgang Dorpsvisie / fotowedstrijd / Enquête Dorpsvisie

Alexander geeft kort voor zijn voortijdig vertrek uit de vergadering een toelichting op de actuele stand van zaken met betrekking tot de Dorpsvisie. De eigen bewonersenquête is afgesloten. Er zijn hierop circa 500 reacties van bewoners ontvangen. Volgende week wordt een plan gemaakt voor het verwerken van de bevindingen. Na een eerste statistische analyse zullen de vervolgstappen worden bepaald.

De fotowedstrijd is nog gaande en heeft al diverse inzendingen opgeleverd. Er is een jury samengesteld voor een eerste selectie. De winnende foto wordt uiteindelijk door de inwoners van Reeuwijk bepaald. De tekenwedstrijd is gecanceld wegens de beperkte mogelijkheden als gevolg van Covid-19.

Inge en Roel en Nathalie verlaten de vergadering.

Jongeren Ontmoetings Punt (JOP)

Inge laat weten dat er een brief is gestuurd naar het dorpsteam over het opknappen van het JOP. Sandra laat weten dat de gegeven termijn om op de brief te reageren te kort was voor het dorpsteam. Het dorpsteam vraagt zich af of opknappen wel zin heeft gezien de herhaaldelijke verwaarlozing in de afgelopen periode. Voorgesteld wordt om de jongerenwerkers van Loose End hun plannen te laten presenteren aan het dorpsteam.

Hoe verder zonder voorzitter

Het dorpsteam ziet het liefst René terugkeren als voorzitter maar verwacht helaas dat dit niet op korte termijn zal gebeuren. Voorlopig zal Eke de dorpsteam vergaderingen voorzitten. Sandra wil graag de lasten van haar secretariële taken verminderen. Jaco zal daarom de komende periode de verslaglegging op zich nemen.

Organisatie eigen team

Eerder is al nagedacht over de opzet van een netwerkorganisatie om het dorpsteam effectiever te laten functioneren. Eke zal de aantekeningen van de laatste sessie hierover opzoeken en rondsturen. Op 26 oktober a.s. zal een extra dorpsteam vergadering worden ingelast om e.a. naar een goed eindresultaat te brengen. Opgemerkt wordt dat Sandra de mailinglist van het dorpsteam nog moet updaten.

Logo Dorpsteam

Sandra heeft Corina van Leeuwen bereid gevonden om als professioneel ontwerper kosteloos het logo uit te werken voor dorpsteam Reeuwijk-Brug. Als dank voor de inzet zal het dorpsteam haar belonen met een bos bloemen en een cadeaubon.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Afsluiting

Eke sluit de bijeenkomst. Volgende bijeenkomsten zijn gepland op 26 oktober a.s. en op 14 december a.s.

Actielijst

Actienr. Omschrijving Door Status
20-06-01 Achterstallig groenonderhoud en kapotte tegels melden bij gemeente RST Gereed
20-06-02 Navragen wanneer depot aan Van Staverenstraat wordt opgeruimd Gem. Gepland
20-06-03 Verbeterpunt afstemming Bestuur – Uitvoering m.b.t. woonvisie AKN Gepland
20-06-04 Voordragen kandidaat voor beheer website en facebook Dorpsteam Allen Gepland
20-06-05 Bestratingsproblemen voorleggen aan Technische Dienst gemeente Gem. Gepland
20-06-06 Cyclus vragen naar actuele status nieuwe containers voor groen en plastic bij winkelcentrum West Gem. Gepland
20-10-01 Gemeente helpen bij communicatie over mogelijkheid van adoptie groen Allen Gepland
20-10-02 Contract met groenaannemer aanscherpen (o.a. onderhoudsfrequentie) RLO Gepland
20-10-03 Nieuw integraal beplantingsplan voor Reeuwijk-Brug voortgangsrapportage RLO Gepland
20-10-04 Vergadering plannen met Roel Lok over voortgang beheer en onderhoud SGR Gepland
20-10-05 René polsen of hij Sandra wil blijven bijstaan met zijn adviezen onderhoud EVH Gepland
20-10-06 Toelichting geven aan Nick Bouwman over brief m.b.t. Dorpsvisie AKN Gepland
20-10-07 Wijkagent vragen om deel te nemen aan dorpsteam vergadering 14-12 INI Gepland
20-10-08 Martijn Haasbeek vragen hoe het staat met beloofde plastic perscontainer SGR Gepland
20-10-09 Gemeente afdeling wijzen op verkeersveiligheid Jan v. Hoofstraat INI Gepland
20-10-10 Verkeersintensiteitsmetingen Raadhuisweg verstrekken aan dorpsteam INI Gepland
20-10-11 Brief verkeerstechnische opmerkingen plan Raadhuisweg naar gemeente JBU Gepland
20-10-12 Lijst bijhouden voorbeelden niet (tijdig) communiceren door gemeente EVH Gepland
20-10-13 Onvoldoende opvolging klachten door Meldpunt, die melden aan College INI Gepland
20-10-14 Aantekeningen laatste sessie over organisatie eigen team rondsturen EVH Gepland
20-10-15 Mailinglist Dorpsteam Reeuwijk-Brug updaten met nieuwe leden SGR Gepland
20-10-16 Jongerenwerkers Lose-End uitnodigen voor presentatie plannen EVH Gepland
20-10-17 Bos bloemen en cadeaubon aan Corina van Leeuwen als dank voor logo SGR Gepland