Verslag van de vergadering van 29 november 2017

 

Verslag vergadering wijkteam 29 november 2017

Aanwezig: Addy Vos, Sandra van Grieken, Gerda Nederhoff, René Stoppelenburg, Walter Baars, Theo Lamers, Jeroen Struijs

Aanwezig van het kernteam: Thea Westland

Wethouder: Laura Leijendekkers

 

Opening:

René opent de vergadering en heet iedereen welkom

Mededelingen:

Sandra is vergeten motie 4 op de agenda te zetten maar wil dit wel bespreken in de vergadering.

Ingekomen stukken:

Er is een brief binnengekomen van de bewoners van de Brederodestraat. Zij zijn in goed overleg met Bas van der Kreeke, projectleider van de herinrichting, tot een mooie oplossing gekomen voor wat betreft het parkeren in deze straat. Er was ingetekend dat het aan 1 kant parkeren zou worden omdat de straat zo ontzettend smal is. Bewoners waren het daar niet mee eens maar zijn bereid een stuk van hun voortuin, die zij in bruikleen hebben van de gemeente, af te staan zodat er toch aan twee kanten geparkeerd kan worden. Door meerdere malen overleg met Bas te hebben gehad zijn zij tot deze oplossing gekomen met elkaar. Complimenten aan Bas omdat hij enorm meedenkt met de bewoners omdat hij waar het kan hij ze tegemoet zal komen. Kijk ook alleen maar bij de Dorus Rijkerstraat en de Anne Frankstraat, daar heeft hij ook op de juiste manier in samenwerking met de bewoners oplossingen bedacht.

Mail over een inloopochtend op 2 december. Deze inloop gaat over de Van Goghstraat waar achter de achtertuinen stukken grond al dan niet verhuurd worden door de gemeente aan de bewoners. De gemeente wil graag helderheid over deze stukken en bied de mogelijkheid aan de bewoners om te kopen. Zij willen ook graag het aangezicht verbeteren zodat het er vanaf de Van Staverenstraat ook netjes uit komt te zien. Zeker nadat de wijk opgeknapt is.

Verslag van de vergadering van 22 augustus 2017:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Toekomst Woonvisie:

De Rietveld woningen zijn onderdeel van de Woonvisie. Bij deze woningen is er sprake van sloop of renovatie. Op allerlei fronten worden gegevens verzameld over de situatie van nu.

Wanneer je deze gegevens naast de cijfers van het CBS zou leggen wordt er een aardig beeld gevormd over het wonen. Dan wordt er een aardig idee gevormd over hoe de toekomst van het wonen er over 15 jaar uit zou zien. De verbinding tussen Bruggehoofd en Miereakker zou een extra mooie bijdrage zijn om een mooie kern te krijgen in Reeuwijk, een plek waar je alles kan. Er moeten nog zo ongeveer 1000 woningen bij komen in Bodegraven-Reeuwijk.

Naar aanleiding van het verhaal van Addy vraagt Laura hoe wij staan tegenover het burgerinitiatief.

Het is op zich een goed initiatief en ze willen ook echt samen werken.

Het burgerinitiatief vindt dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen Oost en West, maar er is wel degelijk een cultuurverschil tussen beide kanten. Het burgerinitiatief

bestaat uit gedeeltelijk “import” en weten niet van dit cultuurverschil die toch al heel lang bestaat. Zij willen wijk overstijgend zijn.

René vind het wel belangrijk dat er veel samen gewerkt gaat worden met ons als wijkteam.

Addy heeft inmiddels een vergadering van hen bijgewoond en René wordt op de hoogte gehouden via de mail.

Zij zijn geen wijkteam, staan los van de gemeente en financieren zich zelf.

Werkgroepen Orchislaan, Treebord en Sterremos:

Addy wil graag dat wij aanschuiven bij de werkgroepen van deze straten. De werkgroepen zijn al een goed half jaar bezig en we vragen ons af of dit nog nut heeft om hierbij aan te schuiven. Als dit al heel goed loopt zouden wij ons daar niet mee moeten bemoeien. Hooguit bij het Treebord zouden we meer op de hoogte willen en/of kunnen blijven. Volgens Addy loopt het niet helemaal goed. Addy wil laten weten dat het wijkteam bestaat en dat we ze zo nodig kunnen ondersteunen.

We spreken af dat Thea gaat informeren wat er dan niet goed verloopt omdat zij daar geen signalen van heeft gekregen. Thea houdt het voor ons in de gaten en zal ons hierover verder informeren.

Evaluatie bijeenkomst Zoutmansweg 22 november/ notitie Johan:

Op dit ogenblik zijn er een aantal verschillende partijen die wat vinden van de Zoutmansweg.

René vind dat al die partijen samengebracht moeten worden zodat er spijkers met koppen geslagen kan worden. Het loopt nu over te veel lijnen. Er moet eenheid in komen.

Het wijkteam, bewoners van de Zoutmansweg, burgerinitiatief Reeuwijk, de gemeente, verschillende meningen, verschillende dingen.

Addy vindt dat we even moeten afwachten welke kleine oplossingen er doorgevoerd worden. Vrijdag 1 december hebben we een evaluatie over de Zoutmansweg.

Terecht merkt Walter op dat hoe langer je hierover met wie dan ook in gesprek over blijft hoe langer het duurt voor er oplossingsgericht gewerkt kan gaan worden.

Evaluatie Veiligheidsavond:

Deze avond is zeer geslaagd geweest. Er was een opkomst van zo’n zestig bewoners.

Op deze avond hebben we verteld over de witte voetjes avond, over wat we geconstateerd hebben aan open ramen en schuren. Achterdeuren die open stonden waarvan mensen niet eens in de gaten hadden de we zo naar binnen konden lopen En aannemersbedrijf Bob van Dongen heeft verteld over veilig hang en sluitwerk.

Mensen waren onder de indruk van wat er geconstateerd is en hier en daar hebben we gehoord dat men contact heeft opgenomen met Bob van Dongen voor veilig sloten etc.

Over deze avond hebben we al geschreven in de Kijk op Reeuwijk.

Jeroen maakt nog even de opmerking dat hij het positief vind dat men zich blijkbaar toch nog behoorlijk veilig voelt doordat zij alles nog open laten staan.

Geluidsinstallatie HvA:

Als wij avonden organiseren waar een geluidsinstallatie voor nodig is dan moet er behoorlijk gesleept worden met allerlei apparatuur. De vraag is gekomen of er niet een vaste beamer, geluidsinstallatie/boxen en laptop kan komen in het HvA. Daar zou iedereen profijt van hebben. Het werkbudget van het wijkteam mag hier niet voor gebruikt kunnen worden.

De programmaraad van het HvA zou hiervoor een aanvraag moeten gaan doen bij de gemeente. Zij moeten eerst kijken of zij hiervoor niet een actie om geld in te zamelen kunnen op zetten voordat zij de gemeente inschakelen.

Thea gaat vragen wat de gemeente hiermee kan, Gerda gaat kijken of de programmaraad hier iets mee gaat doen.

De volgende vergadering zal dit weer een agendapunt worden.

De Kerstmarkt/Wintermarkt:

Zaterdag 9 december is deze markt er weer op winkelcentrum Bruggehoofd. Wij hebben een kraam gehuurd. De bedoeling is om tekeningen van de nieuwe wijk te laten zien en door middel van foto’s van ons te laten zien wie wij zijn. Degene die willen en kunnen komen helpen. Het belangrijkste van deze dag is gewoon met mensen een praatje te maken.

Rondvraag:

Walter neemt de financiën nog even door:

Nog in kas 643 euro

Er is ongeveer 1900 euro uitgegeven

Laura geeft ons een compliment over hoe wij bezig zijn. Zij vind dat wij als wijkteam enorm ontwikkeld en gegroeid zijn.

Verzoek van Laura om niet op woensdag te vergaderen. Hier wordt eigenlijk altijd rekening mee gehouden. De meeste vergaderingen worden op maandag gehouden. Uitzondering daargelaten, soms wordt het verzet op verzoek.

Motie vier wat gaan we hier mee doen. Het is misschien een idee om het op het sociale vlak te kijken wat we hiermee kunnen gaan doen.

Misschien kan Thea vanuit andere teams ideeën opperen.

Sandra vertelt de vergaderdata van 2018. Iedereen schijnt te kunnen waardoor ze inmiddels zijn gemeld via de mail. Met het vaststellen van deze datums is rekening gehouden met het rooster van René en het vergaderschema van het college.

Addy wil gaan proberen de vergaderingen van het burgerinitiatief bij te gaan wonen.

René vermeld dat het bedrijf Pilkes niet naar behoren zijn werk uitvoert.

De brug op de Bernadottestraat die vernieuwd laat de bovenlaag los. Dit is gemeld via het meldpunt maar er is geen reactie op gekomen.

Verder worden enkele straten overgeslagen wat betreft het opruimen van blad. Voor deze punten graag aandacht van de gemeente.

 

 

 

 

Actiepuntenlijst 2018
Actiepunt Wie
Meedenken over het ThuisHuisproject Gerda
Meedenken in de Dorpsvisie Addy, Sandra en René
Motie vier Allen
Klankbordgroep Zoutmansweg René