Verslag van de vergadering van 24 Oktober 2016

Verslag vergadering wijkteam 24 oktober 2016

Aanwezig: Eugéne Kraan, Sandra van Grieken, Gerda Nederhoff, Hans Korpershoek, René Stoppelenburg, John Koppers,

Afwezig: Addy Vos, Wethouder Laura Leijendekkers, Marjan van Walraven, Dirk IJsselstijn

Aanwezig van het kernteam: Thea Westland

Aanwezig van team Oost: Johan Buurman

Gasten: Theo Lamers, meneer de Wit, Jan Poot, Walter Baars, Thomas Kikkert

 

1.Opening

*Eugéne opent de vergadering en heet onze gasten welkom.Hij deelt mede dat hij deze avond voorzitter is in verband met de vakantie van Addy.

*Hans informeert ons over de reden waarom hij heeft besloten te stoppen met het wijkteam. Hij kan het niet meer goed combineren met zijn nieuwe baan. Daarbij komt ook dat hij 1x keer in de maand een week in Amerika verblijft. Hij loopt hierdoor vaak achter in de mailcommunicatie. Hij vindt dat hij zich op deze manier niet goed kan inzetten voor het team. Omdat Hans heeft aangegeven te stoppen zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester.

*Laura heeft zich ziek gemeld.

 

  1. Mededelingen

*Dirk is naar de inloopavond met betrekking tot de openbare verlichting.

*Thea vertelt dat ze nogmaals een mail heeft gestuurd over de motie 4. Motie 4 houdt in dat de Raad  het college opdracht heeft gegeven om in de openbare ruimte en in elke kern  een pijnpunt te noemen die begin volgend jaar gerealiseerd moet worden. Omdat het Huis van Alles verbouwd wordt hebben wij als team ingediend dat wij het plein bij de coop vernieuwd willen zien worden.  Ophogen, leuk bankje, wat meer groen, nieuwe fietsrekken etc.

*Theo Lamers vraagt wanneer het Huis van Alles aangepakt gaat worden. Het staat nu al drie weken leeg. Inmiddels zijn er hekken omheen geplaatst. Hier wordt nadere informatie over ingewonnen.

*We hebben een nieuw teamlid, dit is Jeroen Struijs. Omdat hij steward is kon hij deze avond niet aanwezig zijn. Zijn rooster staat vijf weken van te voren vast, maar hij zal bij de volgende vergadering er zeker bij zijn.

*Thea deelt nog mede dat Marlo Vuijk  het kernteam gaat verlaten en binnen de gemeente andere werkzaamheden gaat doen. Zijn vervanger wordt Marco de Goede.

 

  1. Ingekomen stukken

*Mail over de kentekenregistratie, hier is nog geen uitslag van bekend maar wordt maandag 31 oktober besproken bij de bijeenkomst over het verkeersonderzoek Raadhuisweg.

René vermeld dat door het ongeluk kort geleden op de A12, Reeuwijk vol stond met vrachtwagens en auto’s. Dit was rond de tijd dat de kinderen naar school gaan en leverde gevaarlijke situaties op. Hulpdiensten zouden er niet door heen kunnen komen. Een mede oorzaak is dat de tomtoms ook niet bijgewerkt zijn. We gaan hier aandacht voor vragen bij het college. Sandra gaat hier een brief over schrijven. De brief wordt ook namens Oost geschreven.

*De uitnodiging van de woningbouwvereniging die 25 oktober een bijeenkomst zou houden gaat niet door. Deze avond is verzet naar 14 november. Gerda gaat hier naar toe.

*Inloopavond 24 oktober m.b.t de openbare verlichting. Dirk is hierheen geweest. We hopen nog van Dirk te horen hoe de avond is verlopen.

*Een reactie op de aangedragen oplossingen  voor de oversteek van het Bruggepad. Reactie van de gemeente is: we nemen aan dat het alternatief bedoeld wordt dat is geschetst op de grote overzichtstekening. Grootste probleem is dat het geluidsscherm wordt onderbroken. Dit heeft verregaande akoestische consequenties en is om die reden niet mogelijk. Verder vertoont het voorstel wel wat gelijkenissen met het (alternatieve) voorstel wat we hebben gedaan. Het verplaatsen van de oversteek en het opheffen van het linksaf vak.

*Raadsinformatiebrief verkeersveiligheidsanalyse vermeld dat er een aantal maatregelen worden genomen om vooral de fietsoversteken veiliger te maken.

*inloopavond 31 oktober m.b.t. verkeersonderzoek Raadhuisweg. Verschillende leden gaan hier naar toe.

*Sandra vermeld dat er 27 oktober een info avond is voor de inwoners van huurwoningen. Dit omdat er op de planning staat dat sommige gesloopt gaan worden en andere gerenoveerd. Omdat zij zelf niet kan vraagt ze aan anderen om te gaan maar niemand is in de gelegenheid. Eugéne vermeld dat dit vaak geen bijzondere avonden zijn. Dat zij een voorlopige planning krijgen van wat de woningbouw van plan is.

*Er zijn folders besteld van de nationale hulpgids, deze moeten verspreid worden.

 

  1. Verslag vergadering 24 augustus 2016 en actiepuntenlijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Alle actiepunten zijn gerealiseerd.

 

  1. Gast Thomas Kikkert

Thomas stelt zich voor. Hij is aanwezig bij de vergadering op verzoek van Addy.

Hij wil eerst nog in gesprek met Addy voor hij besluit om wel of niet aan te sluiten bij het team.

 

  1. Inspraak bij de Raad door Johan over de Randweg

Johan heeft namens Oost en West inspraak gegeven bij de Raad. Hij geeft hier uitleg over en heeft benadrukt dat vooral de oversteek bij het Bruggepad gevaarlijk is. Ook de fietsoversteek bij het viaduct bij de Nieuwdorperweg verdient aandacht. Hier gebeurd met regelmaat een ongeval.

 

  1. Uitnodiging RTV Bodegraven

We hebben een uitnodiging gekregen van de radio RTV bodegraven om te vertellen over de wijk.

Addy is met vakantie, Sandra gaat hier naar toe en wordt door Eugéne hierin gecoacht. Oost is hier niet bij omdat zij een spreekverbod hebben gekregen. Dit omdat zij verantwoordelijk gesteld zijn voor de mislukte avond van 22 september. Er wordt een mediator ingeschakeld om de verstandhouding tussen Oost en de gemeente te herstellen.

 

  1. Evaluatie bijeenkomst 3 oktober plus invullen evaluatieformulier

Deze avond is zeer succesvol verlopen en we kunnen er met trots op terug kijken. We hebben complimenten gekregen van het college. Er waren ook veel positieve kreten van inwoners over deze avond. Er waren rond de 120 inwoners aanwezig. Naderhand hebben we een evaluatieformulier gekregen die we gezamenlijk beoordeeld hebben en ingeleverd bij de gemeente. Walter vermeld dat het wel belangrijk is dat de gemeente deze lijn gaat voortzetten.

 

  1. Organiseren stand bij de opening van het Huis van Alles We willen ons als wijkteam laten zien op de opening van het Huis van Alles. Dit willen we doen door een stand te maken. Hier moeten we nog verder over brainstormen. Gerda vertelt verder wat het Huis van Alles allemaal wil doen op de opening.

 

      10   Rondvraag

*Theo Lamers vermeld nogmaals dat de brug in de Van Heuven Goedhartstraat nog steeds niet aangepast is. Hij heeft het meerdere malen gemeld bij de gemeente. Ook Sandra heeft dit een aantal keer gemeld.

Ook vraagt hij of wij een melding willen maken om de groenbakken op de Van Heuven Goedhartstraat eens schoon te laten maken. Ook hier is al melding van gemaakt via de ingeleverde briefjes op drie oktober.

Het wijkteam  houdt het in de gaten voor meneer Lamers.

*Johan vraagt wie er naar de bijeenkomst op 31 oktober gaat. Dat zijn er meerdere in het team. De bijeenkomst gaat over de herinrichting van de Zoutmansweg en de Raadhuisweg.

Misschien dat we ons na die avond wenden tot het college. Er is 9 november een inspraak mogelijkheid voor de commissie van 15 november.

*Meneer de Wit begrijpt niet waarom er palen staan bij de brug van de Fokkerstraat. De palen staan er omdat de gemeente het verkeer over de Randweg willen hebben.

*John vind de slinger bij de tunnel Nieuwdorperweg/Randweg heel gevaarlijk en vraagt of er niet meer waarschuwingsborden geplaatst kunnen worden. Er is al meerdere malen met de gemeente contact geweest om de gevaarlijke punten zoals het Bruggepad en de tunnel bij de Nieuwdorperweg  aan te passen.

*Eugéne vraagt aan Walter of hij lid wil worden van het team, Walter heeft hier mee ingestemd.

*René wil graag een nieuwe afspraak met Pieter om nogmaals het uitvoeringsplan door te nemen. Thea gaat hier achter aan.

*René en Sandra hebben het plan opgevat om een kraam te huren op de kerstmarkt. De kerstmarkt is op 10 december.

Dit ook omdat de aa sportdrankjes in januari op datum zijn. De bedoeling is om deze dan aan kinderen uit te delen. Er is inmiddels een groep bestaande uit Walter, Gerda, René en Sandra die de verdere planning gaat maken.

 

De volgende vergadering is op 19 december in het Streekmuseum.

Aanvang 20.00 uur

 

Actiepuntenlijst 2016
actiepunt wie
kerstmarkt Organiseren kraam kerstmarkt René, Sandra, Walter en Gerda
Stand HvA Organiseren Stand opening Huis van Alles Sandra, ?
Plein Coop Contact opnemen met Niek en Rien de Bruin om te praten over het plein Sandra, René, ?