5 locaties in beeld; afbeelding overgenomen uit: AD 20-11-2019

Schuifruimtebericht uit Woerden

“Geachte heer, mevrouw, het is alweer een tijdje stil rondom de zoektocht naar locaties voor schuifruimte ofwel: nieuw bedrijventerrein voor lokale bedrijven die groeien en binnen de gemeente willen verplaatsen. Na ons laatste bericht in februari is er met velen van u geen contact meer geweest. Dit betekent niet dat het onderzoek stil ligt. Er wordt hard aan gewerkt. Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken en de planning.

Haalbaarheidsonderzoek  Zoals u weet, onderzoeken wij de haalbaarheid van 5 mogelijke locaties voor schuifruimte die door de gemeenteraad in maart 2019 zijn aangewezen. Het gaat om de Putkop (Harmelen), Cattenbroek (Voortuin II), Burgemeester Van Zwietenweg, Parallelweg-West en Werklint Nieuwerbrug.

Reacties op de tussenrapportage  In november 2019 hebben wij de uitkomsten gepresenteerd in een tussenrapportage tijdens een drukbezochte bijeenkomst. Er zijn tot half januari 2020 ruim 180 reacties binnengekomen. Het beantwoorden daarvan kost meer tijd dan verwacht, want het moet zorgvuldig en er zitten diverse reacties tussen die behoorlijk uitgebreid zijn. Alle antwoorden worden straks gebundeld in een reactienota, die waarschijnlijk rond de zomer klaar is.

Vervolg haalbaarheidsonderzoek  Veel ontvangen reacties hadden betrekking op de onderwerpen verkeer en landschappelijke inpassing. We zijn aan de slag gegaan om te onderzoeken welke punten uit de reacties en de tussenrapportage we kunnen verbeteren of verder moeten onderzoeken. Dit heeft ook wat meer tijd gekost dan voorzien. De aanpassingen verwerken we in een eindrapportage die direct na de zomer klaar is.

Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek  De eindrapportage krijgt naar verwachting dezelfde opzet als de tussenrapportage. Op enkele onderwerpen wordt het onderzoek verdiept of vindt een aanpassing plaats. De meeste onderzoeken die uitgevoerd zijn bieden voldoende informatie voor dit stadium en er komen geen andere planconcepten. Burgemeester en wethouders verwachten direct na de zomer de gemeenteraad te kunnen voorstellen om schuifruimtelocaties voor ontwikkeling aan te wijzen.

Raadsbesluit na de zomer  De reactienota, de eindrapportage haalbaarheidsonderzoek en het raadsvoorstel om locaties aan te wijzen worden openbaar na een besluit van burgemeester en wethouders daarover. Dat ligt enkele weken voordat de gemeenteraad erover vergadert en besluit. U heeft dan mogelijkheid om kennis te nemen van de stukken en eventueel uw mening te delen met de gemeenteraad. Wij zullen u informeren direct zodra de stukken beschikbaar zijn en de planning bekend is.

Wij houden u op de hoogte! Mocht u nog vragen hebben aarzel dan niet contact op te nemen met mevrouw Cora Sol. U kunt bellen naar 14 0348 of een email sturen naar schuifruimte@woerden.nl.

Met vriendelijke groet, Pieter Palm, Programmamanager”

(integrale tekst zoals binnengekomen op 3 juni in de reactierubriek van deze website)

Geef een reactie