Follow up dorpsvisie Nieuwerbrug

Het kost wat lange besprekingen, maar er zit schot in de samenwerking met de gemeente. In ieder geval met de betrokken ambtenaren en de dorpswethouder als het gaat om de voorbereiding van een kansrijk vervolg op de presentatie van de dorpsvisie in de Raad. De eerste horde is genomen: in een Raadsinformatiebrief deelt het College van B&W mee: “Op 18 april j.l. hebben wij ingestemd met de gezamenlijke uitvoeringsagenda behorende bij de dorpsvisie Nieuwerbrug als inspanningsinzet. De gezamenlijke uitvoeringsagenda is een wensenlijst, welke is opgesteld door dorpsteam WIN in nauwe samenwerking met de gemeentelijke organisatie.”

Noteer vast dat er op woensdagavond 14 juni gelegenheid is om met de raad te praten over het onderhoudsplan Leefomgeving. Een overvolle tribune met Nieuwerbruggers maakt een sterke indruk – dat is eerder ook al vertoond. Het gaat immers wel over wat er in de komende 4 jaar in ons dorp gerealiseerd kan en zal worden!

Plannen en ideeën moeten realistisch zijn. Maar het is ook belangrijk goed aan te sluiten bij de gemeentelijke procedures. Bij de meeste ideeën moet onvermijdelijk een budget komen, soms meerdere jaren achtereen. En besluitvorming daarover gaat bij de gemeente, zoals bij elke gemeente, volgens een aantal vaste en zorgvuldige stappen in een bepaalde volgorde. Het gaat om concept-notities, een uitvoeringsagenda, een kadernota, dekkingsbronnen en financiële paragrafen. En natuurlijk over meningen, discussies en akkoorden tussen diverse gemeentelijke afdelingen. Geld en prioriteiten moeten immers over alle kernen verdeeld worden.

Een heel gedoe dus nog, waar we de hulp van de ambtenaren en de steun van de wethouder bij nodig hebben. En die krijgen we. Er zijn al diverse overleggen geweest over plannen en deelplannen, zoveel mogelijk ook met alle belanghebbenden erbij (denk bijvoorbeeld aan de problematiek van de achterlaatlocaties).

In juni/juli wordt een eindvoorstel in de Raad behandeld: de Kadernota voor 2018-2022. Begin volgend jaar verwachten we de eerste ‘op straat zichtbare’ resultaten.

En zaken die we op korte termijn niet kunnen binnenhalen, daarover proberen we afspraken te maken voor de wat langere termijn. Het is al eerder gezegd en ook de dorpsvisie is erop gericht: het gaat niet altijd om snel en onmiddellijk, maar om slimme samenhang, kwaliteit en zekerheid dat de plannen gerealiseerd zullen worden. WINnen is vaak ook: geduld hebben.

Geef een reactie

Berichtenarchief
Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 39 andere abonnees